Banaue-Terraces

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่คุณอาจไม่รู้จัก

Banaue Rice Terraces เป็นสถานที่ซึ่งมีการปลูกข้าวแบบขั้นบันได ตั้งอยู่บนเกาะ Luzon ประเทศฟิลิปปินส์ นาขั้นบันไดแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ในปี ค.ศ. 1995 ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก

Banaue-Rice

โดยนาขั้นบันได จัดเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมโบราณที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เป็นการทำการเกษตรแบบยั่งยืน จากเทคนิคโบราณ ในสมัยก่อนได้รับการสร้างขึ้นเพื่อเพาะปลูกข้าวโดยฝีมือชนเผ่า Ifugao โดยชนเผ่านี้อพยพมาจากประเทศไต้หวันเดินทางเข้ามาสู่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว พวกเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบโบราณ แกะพื้นที่บริเวณไหล่เขารวมทั้งสกัดบริเวณที่ลาดเชิงเขาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบชลประทาน จากธรรมชาติ ไม่มีการใช้เครื่องจักรใดๆทั้งสิ้น ค่อยๆใช้พลังกายแท้ๆของมนุษย์ปรับภูเขาทั้งลูกให้กลายมาเป็นแหล่งเพาะปลูกที่มีขนาดใหญ่โต นาขั้นบันไดแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูง 1500 เมตร รวมทั้งครอบคลุมพื้นที่ 10,500 ตารางกิโลเมตร จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ชนพื้นเมืองบนเกาะ Luzon ยังคงเพาะปลูกข้าวด้วยวัฒนธรรมดั้งแบบเดิม ซึ่งใช้ปัจจัยจากวัฏจักรฤดูกาลของการปลูก , การควบคุมศัตรูพืช , การเก็บเกี่ยว โดยทั้งหมดนี้ล้วนเชื่อมโยงกับดวงจันทร์และพิธีกรรมทางศาสนา

You may also like...